Przydomowa oczyszczalnia ścieków - przepisy prawne 2020r.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania części społeczeństwa przeprowadzką poza duże aglomeracje miejskie. Wpływa to na rosnącą popularność budownictwa na terenach podmiejskich oraz wiejskich. Niejednokrotnie tereny niezurbanizowane nie posiadają kanalizacji sanitarnej. W takiej sytuacji inwestor ma do wyboru dwa rozwiązania: szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - przepisy prawne 2020r.
Duże koszty eksploatacji szamba wynikające z konieczności częstego opróżniania zbiornika, sprawiają, że coraz więcej inwestorów zainteresowanych jest montażem przydomowej oczyszczalni. Zanim podejmiemy decyzję o budowie własnej oczyszczalni należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Poniżej przedstawiono aspekty prawne budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia – czy wszędzie możliwa jest budowa?

Rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mówi że gdy dany budynek ma możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, inwestor jest zobligowany to uczynić. Wyjątek stanowią sytuacje gdy: koszt przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest znacznie wyższy od budowy własnej oczyszczalni, otrzymano negatywne stanowisko przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego lub kanalizacja musi przebiegać przez sąsiednie działki i nie otrzymaliśmy zgody ich właściciela. Kolejny dokument z którym należy zapoznać się to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub gdy go nie ma decyzja o warunkach zabudowy. Niejednokrotnie miejscowy plan zakazuje budowy przydomowej oczyszczalni. Jeżeli w najbliższym czasie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, miejscowy plan jako rozwiązanie tymczasowe może przewidywać budowę szamba.

Zgłoszenie czy pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zgodnie z prawem budowlanym montaż oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę, jeżeli jej przepustowość nie przekracza 7,5 m3 na dobę. Budowę oczyszczalni należy zgłosić właściwemu starostwu powiatowemu. Jest to tak zwana zgoda „milcząca”. Od chwili złożenia wniosku z kompletem dokumentów, musi upłynąć okres 21 dni. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy żadnej informacji ze starostwa powiatowego, równoważne jest to ze zgodą na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgoda jest ważna przez okres dwóch lat. Jeżeli w tym czasie nie zamontujemy oczyszczalni, należy ponownie zgłosić chęć budowy.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a odległości od obiektów

Wielkość działki i konieczność zachowania wymaganych odległości od obiektów niejednokrotnie warunkuje możliwość budowy przydomowej oczyszczalni. Rozporządzanie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa obowiązujące odległości przydomowej oczyszczalni od obiektów. Właściwa lokalizacja oczyszczalni na działce wymaga zachowania poniższych odległości:
- minimum 15 metrów odległości oczyszczalni od studni wody pitne oraz 30 metrów między studnią a systemem odprowadzenia oczyszczonych ścieków,
- 2 metry pomiędzy krawędzią pokrywy oczyszczalni a granicą działki sąsiedniej, chodnikiem lub drogą,
- 5 m od budynku jeżeli nie posiada wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.