Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości - od domu, granicy działki, studni - 2020r.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są bardzo odpowiedzialnymi produktami. Obecnie często mówi się o pogarszającym się zanieczyszczeniu środowiska, w tym wód gruntowych. Przyczyniło się do tego wieloletnie, nieodpowiedzialne zachowanie ludzi, między innymi bezmyślne odprowadzanie ścieków do gruntu. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są rozwiązaniem na miarę XXI wieku, pozwalającym w bezpieczny dla środowiska sposób odprowadzić ścieki z indywidualnych gospodarstw domowych. Budowa własnej oczyszczalni jest możliwa na terenach niezurbanizowanych, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, a inwestorzy mają do wyboru szczelne szambo lub przydomową oczyszczalnię. Z racji, że pierwsze z wymienionych jest uciążliwe i kosztowne w eksploatacji, zdecydowanie rozsądniejszym wyborem jest biologiczna oczyszczalnia. Poniżej przedstawiono w jaki sposób prawidłowo usytuować oczyszczalnię na posesji.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości - od domu, granicy działki, studni - 2020r.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – wymagane odległości od obiektów

Na temat prawidłowej lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków znajdują się wytyczne w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według Rozporządzenia każdy inwestor jest zobligowany do zachowania poniższych odległości przydomowej oczyszczalni od obiektów:
- Studnia wody przeznaczonej do spożycia: korpus przydomowe oczyszczalni powinien znajdować w odległości minimum 15 m od studni (to samo dotyczy szamba). Natomiast system odprowadzenia oczyszczonych ścieków powinien znajdować się w odległości minimum 30 m od studni.
- Budynek mieszkalny: w przypadku budynków w zabudowie jednorodzinnej należy zachować odległość 5 m od okien i drzwi zewnętrznych. Odległość powinna być mierzona od krawędzi pokrywy oczyszczalni. Jeżeli chodzi o osadniki przepływowe wchodzące w skład przydomowej oczyszczalni, dopuszcza się ich montaż w odległości mniejszej od 5 m do domu, kiedy zbiornik posiada odpowietrzenie przez instalację kanalizacyjną mającą ujście co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tym budynku.
- Granica działki sąsiedniej, chodnik, droga: krawędź pokrywy oczyszczalni oraz wywiewki muszą znajdować minimum 2 m od wymienionych obiektów.
- Infrastruktura techniczna: zaliczyć tu należy kable elektryczne, kable telekomunikacyjne, rurociągi z gazem i wodociąg. Przydomowa oczyszczalnia oraz system odprowadzenia oczyszczonych ścieków powinny znajdować od nich w odległościach odpowiednio wynoszących: 0,8 m; 1,0 m; 1,5 m i 1,5m.
-Kąpieliska oraz plaża miejska: elementy odprowadzające oczyszczone ścieki do gruntu lub wód gruntowych powinny znajdować się minimum 1000 m. Stanowi o tym prawo wodne.

Powyższe odległości każdy inwestor bezwzględnie jest zobowiązany zachować decydując się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Ponadto zaleca się, aby przydomowa oczyszczalni była posadowiona minimum 3 m od drzew i krzewów posiadających rozbudowany system korzeniowy. Oprócz zachowania wymaganych odległości, należy pamiętać, że lokalizacja przydomowej oczyszczalni powinna zapewniać jej dojazd. Wynika to z konieczności okresowego wyboru osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków.